Bàn luận câu hỏi ISTQB • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bàn luận câu hỏi ISTQB

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.

Bàn luận câu hỏi ISTQB

Postby kieuduyencr » Fri 26 Apr, 2013 2:21 pm

Mình đang làm đề trắc nghiệm có một vài câu mình không hiểu lắm.Post lên các ACE giải thích dùm mình nhé..

27. In a system designed to work out the tax to be paid:
An employee has £4000 of salary tax free. The next £1500 is taxed at 10%
The next £28000 is taxed at 22%
Any further amount is taxed at 40%
To the nearest whole pound, which of these is a valid Boundary Value Analysis test case?
  a) £1500
  b) £32001
  c) £33501
  d) £28000

36. In a system designed to work out the tax to be paid:
An employee has £4000 of salary tax free. The next £1500 is taxed at 10%
The next £28000 is taxed at 22%
Any further amount is taxed at 40%
Which of these groups of numbers would fall into the same equivalence class?
  a) £4800; £14000; £28000
  b) £5200; £5500; £28000
  c) £28001; £32000; £35000
  d) £5800; £28000; £32000

5. Analyse the following highly simplified procedure:
Ask: “What type of ticket do you require, single or return?”
IF the customer wants ‘return’
Ask: “What rate, Standard or Cheap-day?”
IF the customer replies ‘Cheap-day’
Say: “That will be £11:20”
ELSE
Say: “That will be £19:50”
ENDIF
ELSE
Say: “That will be £9:75”
ENDIF

Now decide the minimum number of tests that are needed to ensure that all
the questions have been asked, all combinations have occurred and all
replies given.

  a) 3
  b) 4
  c) 5
  d) 6

1. An input field takes the year of birth between 1900 and 2004

The boundary values for testing this field are:

  a. 0, 1900, 2004, 2005
  b. 1900, 2004
  c. 1899, 1900, 2004, 2005
  d. 1899, 1900, 1901, 2003, 2004, 2005

3. Given the Following program

IF X < Y
THEN Statement 1;
ELSE IF Y >= Z
THEN Statement 2;
END

McCabe’s Cyclomatic Complexity is:

  a. 2
  b. 3
  c. 4
  d. 5

14. How many test cases are necessary to cover all the possible sequences of statements (paths) for the following program fragment? Assume that the two conditions are independent of each other : -

…………

if (Condition 1)
then statement 1
else statement 2
fi
if (Condition 2)
then statement 3
fi
…………

  a. 2 Test Cases
  b. 3 Test Cases
  c. 4 Test Cases
  d. Not achievable
kieuduyencr
 
Posts: 29
Joined: Tue 31 Jan, 2012 9:54 am

Re: Bàn luận câu hỏi ISTQB

Postby tvn » Mon 29 Apr, 2013 8:21 pm

kieuduyencr wrote:Mình đang làm đề trắc nghiệm có một vài câu mình không hiểu lắm.Post lên các ACE giải thích dùm mình nhé..

27. In a system designed to work out the tax to be paid:
An employee has £4000 of salary tax free. The next £1500 is taxed at 10%
The next £28000 is taxed at 22%
Any further amount is taxed at 40%

To the nearest whole pound, which of there is a valid Boundary Value Analysis test case?
  a) £1500
  b) £32001
  c) £33501
  d) £28000


Dựa vào yêu cầu đề bài mình có các vùng tương đương và biên sau đây

  1. X <= 4000 (free tax)
  2. 4000 < X <=5500 (tax 10%)
  3. 5500 < X <= 33500 (5500 + 28000) (tax 22%)
  4. 33501 < X (tax 40%)

Nhìn vào các biên trên, chỉ có 33501 là biên hợp lệ.

----------------

kieuduyencr wrote:36. In a system designed to work out the tax to be paid:
An employee has £4000 of salary tax free. The next £1500 is taxed at 10%
The next £28000 is taxed at 22%
Any further amount is taxed at 40%

Which of these groups of numbers would fall into the same equivalence class?

  a) £4800; £14000; £28000
  b) £5200; £5500; £28000
  c) £28001; £32000; £35000
  d) £5800; £28000; £32000


Đề bài tương đương câu trên nhưng câu hỏi thì khác, nhìn vào danh sách vùng tương đương mình nêu trên, các giá trị thuộc cùng lớp tương đương là
  d) £5800; £28000; £32000 thuộc lớp 3. 5500 < X <= 33500 (5500 + 28000) (tax 22%)

Các câu khác đều có giá trị nằm trong hai vùng tương đương trở lên, nên SAI.
tvn
 
Posts: 4681
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Bàn luận câu hỏi ISTQB

Postby tvn » Mon 29 Apr, 2013 8:46 pm

5. Analyse the following highly simplified procedure:

Ask: “What type of ticket do you require, single or return?”
IF the customer wants ‘return’
Ask: “What rate, Standard or Cheap-day?”
IF the customer replies ‘Cheap-day’
Say: “That will be £11:20”
ELSE
Say: “That will be £19:50”
ENDIF
ELSE
Say: “That will be £9:75”
ENDIF

Now decide the minimum number of tests that are needed to ensure that all the questions have been asked, all combinations have occurred and all
replies given.

  a) 3
  b) 4
  c) 5
  d) 6


istqb question 5.png


Nhìn hình trên, số test cases tối thiểu bao phủ câu lệnh và rẽ nhánh (bao phủ tất cả các câu hỏi, trả lời và kết hợp) ở là 3

istqb question 5.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4681
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Bàn luận câu hỏi ISTQB

Postby tvn » Mon 29 Apr, 2013 8:53 pm

1. An input field takes the year of birth between 1900 and 2004

The boundary values for testing this field are:

  a. 0, 1900, 2004, 2005
  b. 1900, 2004
  c. 1899, 1900, 2004, 2005
  d. 1899, 1900, 1901, 2003, 2004, 2005


Theo ISTQB Syllabus thì câu đúng là c. 1899, 1900, 2004, 2005 (lấy biên và ngoài: min - 1 và min, max và max + 1 => vì lý luận rằng min và max đã là 2 giá trị trong cùng vùng tương đương rồi nên không cần lấy thêm 2 giá trị min + 1 và max -1 (hai giá trị này nằm chung vùng min và max))

Ghi chú: Theo một số tài liệu khác như The art of software testing thì câu trả lời đúng là d. 1899, 1900, 1901, 2003, 2004, 2005 (lấy biên trong và ngoài: min - 1, min và min + 1, max -1, max và max + 1)
tvn
 
Posts: 4681
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Bàn luận câu hỏi ISTQB

Postby tvn » Mon 29 Apr, 2013 9:15 pm

3. Given the Following program

IF X < Y
THEN Statement 1;
ELSE IF Y >= Z
THEN Statement 2;
END

McCabe’s Cyclomatic Complexity is:

  a. 2
  b. 3
  c. 4
  d. 5


Cyclomatic complexity.png


Theo hình vẽ và công thức trên thì câu b. 3 là đáp án của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm McCabe’s Cyclomatic Complexity ở đây.

Cyclomatic Complexity.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4681
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Bàn luận câu hỏi ISTQB

Postby tvn » Mon 29 Apr, 2013 9:40 pm

14. How many test cases are necessary to cover all the possible sequences of statements (paths) for the following program fragment? Assume that the two conditions are independent of each other : -

…………

if (Condition 1)
then statement 1
else statement 2
fi
if (Condition 2)
then statement 3
fi
…………

a. 2 Test Cases
b. 3 Test Cases
c. 4 Test Cases
d. Not achievable


Statements Coverage.png


Theo như hình vẽ thì chỉ cần 2 test case là bao phủ được câu lệnh, chọn câu a. 2 Test Cases

Statements Coverage.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4681
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Bàn luận câu hỏi ISTQB

Postby lala » Thu 23 May, 2013 3:47 pm

Mình cũng gặp vấn đề tương tự.

The insurance company GoodHealth has launched a new health insurance product - for all customers
both new and existing - with the following specification:
Standard premium fee is 500€.
A bonus program offers customers buying the health insurance product with a 25€ discount to the standard premium fee to accept participating in the medical tests even if they are not participating. The customers get a 25€ discount to the standard premium for everyone of four medical tests (BMI, blood pressure, glucose and cholesterol) that they take as part of the yearly medical test plus an extra 75€ if they take all the tests.
How many test cases are needed when using a collapsed decision table? How many test cases are needed when using a non-collapsed decision table but with the limitation to test customers who do not accept to participate in any medical tests, only with one test case?
Choose TWO options
Answer Set:
A. 4 tests are needed for a collapsed decision table
B. 5 tests are needed for a collapsed decision table
C. 6 tests are needed for a collapsed decision table
D. 16 are needed for the not-collapsed decision table
E. 17 are needed for the not-collapsed decision table
F. 18 are needed for the not-collapsed decision table
lala
 
Posts: 8
Joined: Thu 23 May, 2013 2:14 pm


Return to ISTQB Exam - Question - Sample

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests