Chụp hình toàn bộ trang web bằng QTP • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Chụp hình toàn bộ trang web bằng QTP

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP

Chụp hình toàn bộ trang web bằng QTP

Postby nguyenminhhanh » Wed 10 May, 2017 3:48 pm

Minh đang tìm hiểu về cách chụp hình tự động cho toàn bộ trang web (trang web dài phải cuộn thanh scroll), mình có tìm trên mạng thấy chỉ dùng snagit nhưng mình làm hoài không được, anh chị nào biết viết script chỉ mình với. Mình cảm ơn.
Đây là đoạn code mà mình tìm được

sub Capture_Scroll_Image ()

Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set oSnag = CreateObject("SNAGIT.ImageCapture")

oSnag.IncludeCursor = False
oSnag.OutputImageFile.FileType = 5
oSnag.OutputImageFile.FileNamingMethod = 1
oSnag.OutputImageFile.Directory = "C:\Users\HANH\Downloads"
oSnag.OutputImageFile.Filename = "Name"
oSnag.EnablePreviewWindow = False
oSnag.AutoScrollOptions.AutoScrollMethod= 1
oSnag.Capture()
Wait (1)
objShell.SendKeys "{ENTER}"
oSnag.IsCaptureDone
capDone = oSnag.IsCaptureDone
Do Until oSnag.IsCaptureDone
Loop
Set oSnag=Nothing
Set objShell=Nothing
End sub
nguyenminhhanh
 
Posts: 1
Joined: Mon 06 Feb, 2017 9:37 am

Return to Quick Test Pro (QTP)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest