Foundation Levelシラバス日本語版 Version 1.1.0 (Version 2007) • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Foundation Levelシラバス日本語版 Version 1.1.0 (Version 2007)

日本語のソフトウェアテストを記憶域と議論
Lưu trữ và thảo luận về software testing bằng Tiếng Nhật.
Nội qui chuyên mục
Nơi post những thông tin liên quan đến Kiểm thử phần mềm trong Tiếng Nhật.
ポスト言語:日本語、ベトナム語、英語
(Ngôn ngữ post bài: Tiếng Nhật, Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Quay về 日本語のソフトウェア.テスト

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.