Cách nhập giá trị Name Value trong Parameter cho Method POST • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Cách nhập giá trị Name Value trong Parameter cho Method POST

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.

Cách nhập giá trị Name Value trong Parameter cho Method POST

Postby valkiry1702 » Wed 06 Apr, 2016 11:20 am

Hi các bác,

Mình dùng chức năng record của jmeter, và nhận được 1 giá trị Name trong Parameters như này:
Code: Select all
{"id":0,"name":"12","suite":"13","startDate":"04/06/2016","endDate":"04/06/2016","rent_increase":{"mode":1,"value":16},"active":0,"price":{"mode":1,"detail":[],"simple":"17","name":""},"amount":{"mode":1,"detail":[],"name":"","simple":{"amount":"14","amountType":"1","incresase":"15","incresaseType":"1"}}}


Mình thử để y chang vậy và chạy thì bị báo lỗi "Response code: 304" và không có response trả về.

Các bác cho hỏi là với giá trị nhận được như trên thì trong phần Parameters nên nhập như nào ?
ví dụ:
    Name Value
    id {id}
    active {active}
    startDate 04/06/2016

Nhưng với đoạn "amount":{"mode":1,"detail":[],"name":" thì tách ra như nào nhỉ ?


Many Thanks.
valkiry1702
 
Posts: 2
Joined: Mon 05 May, 2014 9:58 am

Return to JMeter

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest