trả lại môi trường sau khi test

Thảo luận về cách sử dụng các chức năng của công cụ kiểm thử tự động Quick Test Pro (QTP)
Post Reply
vunx1009
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Thu 15 Mar, 2012 9:02 pm
Contact:

trả lại môi trường sau khi test

Post by vunx1009 »

hi you
mình biết trong quicktest pro có chức năng trả lại môi trường ban đầu trước khi test.
để làm cho môi trường test thuần nhất cả trường hợp có lỗi sẩy ra và không có lỗi sẩy ra.
nhưng mình không biết sự dụng nó ra sao.
các bạn chỉ giúp mình,
thankstvn
Admin
Posts: 4886
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: trả lại môi trường sau khi test

Post by tvn »

Thường thì cấu trúc test script của các Tool đều giống nhau, bạn thử xem đoạn code bên dưới, của Selenium
Nó có @Before, @Test và @After

Trong đó @After là hàm "dọn dẹp" sau khi test. Bạn có thể thêm các hàm thực hiện xử lý môi trường test ở đây.

Hoặc trong test case kế tiếp bạn có thể xử lý môi trường test - xem như là Pre-condtion - ở trong hàm @Before.

Code: Select all

public class test case selenium extends SeleneseTestCase {
	@Before
	public void setUp() throws Exception {
		selenium = new DefaultSelenium("localhost", 4444, "*chrome", "http://mail.google.com/");
		selenium.start();
	}

	@Test
	public void testTest case selenium() throws Exception {
		selenium.open("/");
		selenium.click("id=link-signup");
		selenium.waitForPageToLoad("10000");
		selenium.click("id=submitbutton");
		selenium.click("id=TermsOfService");
		selenium.click("id=Personalization");
		selenium.click("id=submitbutton");
		selenium.waitForPageToLoad("10000");
		verifyTrue(selenium.isTextPresent("Bạn không được để trống trường này."));
	}

	@After
	public void tearDown() throws Exception {
		selenium.stop();
	}
}Post Reply

Return to “Hướng dẫn sử dụng”