Tổng quan về Agile Testing

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply

conglyvaness
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Mon 27 Aug, 2018 4:22 pm
Contact:

Re: Tổng quan về Agile Testing

Post by conglyvaness »

Ok chủ thớt nhaPost Reply