Luyện tập với Java : Kiểm tra sô nguyên nhập vào có phải là số nguyên tố hay không ?

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Luyện tập với Java : Kiểm tra sô nguyên nhập vào có phải là số nguyên tố hay không ?

Post by cuhavp »

Code: Select all

public static boolean iskSNT(int x){
  if(x<2)
    return false;
  int sqrt = (int) Math.sqrt(x);
  for (int i = 2; i <= sqrt; i++) {
    if (x % i == 0) {
    return false;
  }
  }
  return true;
}Post Reply

Return to “Java for Testers”