Luyện tập với Java : Sử dụng For Loop để đảo một số nguyên cho trước

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Luyện tập với Java : Sử dụng For Loop để đảo một số nguyên cho trước

Post by cuhavp »

Code: Select all

public static void daosoFor(int n){
  List <Integer> list = new ArrayList<>();
  int flag = 0;
  if (n<0){
    n=-n;
    flag =1;
  }
  for (;n!=0;n=n/10 ){
    list.add(n%10);
    if (list.get(0)==0){
      list.remove(0);
    }
  }
  for (int j:list){
    if (flag ==1){
      System.out.print("-");
      flag ++;
    }
    System.out.print(j);
  }
  System.out.println(" ");
}Post Reply

Return to “Java for Testers”