Luyện tập với Java : Sử dụng While Loop để đảo 1 số nguyên cho trước

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Luyện tập với Java : Sử dụng While Loop để đảo 1 số nguyên cho trước

Post by cuhavp »

Code: Select all

public static void daoSoWhile(int n){
  List <Integer> list = new ArrayList<>();
  int flag = 0;
  if (n<0){
    n=-n;
    flag =1;
  }
  while (n!=0){
    list.add(n%10);
    if (list.get(0)==0){
      list.remove(0);  
    }
    n=n/10;
  }
  for (int j:list){
    if (flag ==1){
      System.out.print("-");
      flag ++;
    }
    System.out.print(j);
  }
}Post Reply

Return to “Java for Testers”