Luyện tập với Java : Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Luyện tập với Java : Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

Post by cuhavp »

Code: Select all

public static int findMax(Integer [] a){
  int max = a[0];
  for (int i=0; i<=a.length-1;i++){
    if(a[i]>max){
      max = a[i];
    }
  }
  return max;
}Post Reply

Return to “Java for Testers”