Luyện Tập với Java : Viết Một Hàm Kiểm tra chuổi nhập vào có đối xứng hay không (palindrome)

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Luyện Tập với Java : Viết Một Hàm Kiểm tra chuổi nhập vào có đối xứng hay không (palindrome)

Post by cuhavp »

Code: Select all

public static boolean isPalidrome(String input) {
  int flag = 1;
  for (int i = 0; i <= input.length() / 2 - 1; i++) {
    if (input.charAt(i) == input.charAt(input.length() - 1 - i)) {
     flag = 1;
    } else
     flag = 0;
  }
  if (flag == 1) {
    System.out.println(input + " is Palidrome");
    return true;
  } else{
     System.out.println(input + " isn't Palidrome");
     return false;
    }
}Post Reply

Return to “Java for Testers”