Luyện tập với Java: Fibonacci với Java 8 Stream

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Luyện tập với Java: Fibonacci với Java 8 Stream

Post by cuhavp »

Trong quá trình học lập trình thì một trong nhưng bài toán kinh điển là làm việc với dãy số Fibonacci.
Java 8 với một số function mới có thể giúp mình tạo ra dãy số này bằng một dòng lệnh thông qua Stream, Dưới đây là một ví dụ dùng function này để tạo ra dãy số Fibonacci:

Code: Select all

	Stream.iterate(new int[]{0, 1}, t -> new int[]{t[1], t[0] + t[1]})
		.limit(10)
		.map(t -> t[0])
		.forEach(x -> System.out.println(x));
output:

Code: Select all

0
1
1
2
3
5
8
13
21
34Post Reply

Return to “Java for Testers”