OOP in Java: Tính đa hình Polymorphism

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

OOP in Java: Tính đa hình Polymorphism

Post by cuhavp »

Tiếp nối 3 phần trước
Phần này mình nói về tính chất cuối cùng của OOP là đa hình. Tính chất này bạn có thể hiểu là một phương thức mà các lơp con được kế thừa lại nó sẽ được thể hiện theo từng cách khác nhau. Ví dụ cùng một thuộc tính sound, vịt nó kêu quac quac, chó thì gau gau, mèo thì meo meo

Code: Select all

public abstract class Animal {
 private String color;
 public abstract void sound();
}

Code: Select all

public class Duck extends Animal {
 @Override
 public void sound() {
  System.out.println("Quac Quac");
 }
}

Code: Select all

public class Cat extends Animal {
 @Override
 public void sound() {
  System.out.println("Meo Meo");
 }
}Post Reply

Return to “Java for Testers”