Nội dung khoá học Java for Testers

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Nội dung khoá học Java for Testers

Post by tvn »

Nội dung khoá học Java dành cho Tester được thiết kế lại gói gọn trong 8 buổi học x 3 giờ. Khoá học được thiết kế dựa vào nhu cầu thực sự cần thiết của Tester không biết lập trình. Sẽ học thực hành trên máy tính 100%.

Sau khoá học các bạn có thể tự lập trình một ứng dụng nho nhỏ dùng hỗ trợ việc kiểm thử. Vấn đề quan trọng nhất mà bạn đạt được là bạn có thể viết Unit Test và Integration Test, đây là công việc DEV vẫn hay làm trong một số Công ty. Ngoài ra bạn còn biết sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình tân tiến như Intellij và Maven.

Session 1:
+ Install
+ Basics of Java
+ Comment
+ Statement
+ Package
+ Java classes
+ Importing classes
+ Static Imports
+ Data Types
+ Operator
+ strings
+ fail

Session 2:
- Writing Your First Java Code
+ Create a Test Class
+ Create a method
+ Make the method a Test
+ Try to test with some math
+ Run the test
- Constructor
+ No-argument Constructor
+ A Constructor with arguments
+ this
+ Explicit Constructor Invocation
+ Exercise
- Getters and Setters
- Selections and Decisions
+ Ternary Operators
+ if statement
+ else statement
+ Nested if else
+ switch statement

Session 3:
- Arrays and For Loop Iteration
+ Create an Array
+ Access items in an array
+ Iterate through an array
+ For Each loop
+ For loop
+ Index in a for each loop
+ Array Length
+ Arrays class
* copyOf
* copyOfRange
* fill
* sort
+ Arrays of Arrays
* Regular Multidimensional Arrays
* Ragged Arrays
* print2DIntArray

Session 4:
- List
+ Get an element at index
+ Remove an element at index
+ Add an element at a specific index
+ addAll elements in a collection at a specific index
+ indexOf find the index of an element
+ lastIndexOf the the last index of an element
+ set the element at an index
+ subList to create a portion of the list
- JSON parser
- Map
+ create map
+ get(o) to retrieve a value from the Map
+ remove(o) to remove a key value pair
+ Empty a Map with clear, check with size, isEmpty
+ Check contents of Map with containsKey(o) and containsValue(o)
+ putAll(m) to add a Map to the Map
+ entrySet to work with key value pairs
+ SortedMap
+ firstKey & lastKey to retrieve key limits
+ Create sorted extracts with headMap, tailMap and subMap
+ comparator for sorting

Session 5:
- Install Maven
- JUnit Explored
+ Add JUnit to the pom.xml file
+ @Test
+ Before & After
+ @Ignore
+ JUnit Assertions
+ Asserting with Hamcrest Matchers and assertThat

Session 6:
Random Data:
+ Math.random
+ java.until.random
+ Seeding random numbers
+ Using Random Numbers to generate Random Strings
+ Exercise
Dates and Times:
+ currentTimeMillis
+ Date
+ SimpleDateFormat
+ Calendar
Files:
+ Reading and Writing a File
+ File methods
Properties and Property files
+ Properties basics
+ Java’s System Properties
+ Working with Property files

Session 7:
Exception
+ Introduce Exception
+ Catching Exception
+ Use Exception as an object
+ Catch more than one exception
+ JUnit and exception
+ Throwing an Exception
+ finally
Inheritance
+ extend
+ Inherit from Interfaces and Abstract Classes
Course Review

Session 8:
- OOPPost Reply

Return to “Java for Testers”