So sánh ISTQB 2011 và ISTQB 2018: mục tiêu kiểm thử

Chuyên đề thảo luận các vấn đề liên quan đến ISTQB Certificate.
(ISTQB = International Software Testing Qualifications Board)
Forum rules
Trong chuyên đề này, các bạn chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến ISTQB Certificate.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

So sánh ISTQB 2011 và ISTQB 2018: mục tiêu kiểm thử

Post by tvn »

Certified Tester
Foundation Level Syllabus
Version 2018 Version
International Software Testing Qualifications Board

Image

Trong chủ đề này mình sẽ so sánh một số nội dung khác nhau giữa ISTQB 2011 và phiên bản 2018.
Lần này mình sẽ nói về mục tiêu kiểm thử. Kiểm thử để làm gì? Và mục đích của kiểm thử là gì.

Nguyên bản

ISTQB Syllabus 2011
Both dynamic testing and static testing can be used as a means for achieving similar objectives, and will provide information that can be used to improve both the system being tested and the development and testing processes.

Testing can have the following objectives:
 • Finding defects
 • Gaining confidence about the level of quality
 • Providing information for decision-making
 • Preventing defects
ISTQB Syllabus 2018
For any given project, the objectives of testing may include:
 • To evaluate work products such as requirements, user stories, design, and code
 • To verify whether all specified requirements have been fulfilled
 • To validate whether the test object is complete and works as the users and other stakeholders expect
 • To build confidence in the level of quality of the test object
 • To prevent defects
 • To find failures and defects
 • To provide sufficient information to stakeholders to allow them to make informed decisions, especially regarding the level of quality of the test object
 • To reduce the level of risk of inadequate software quality (e.g., previously undetected failures occurring in operation)
 • To comply with contractual, legal, or regulatory requirements or standards, and/or to verify the test object’s compliance with such requirements or standards

Dịch sang Tiếng Việt bởi tvn

Đề cương ISTQB 2011
Cả kiểm thử độngkiểm thử tĩnh có thể được sử dụng như một phương tiện để đạt được các mục tiêu tương tự, và sẽ cung cấp thông tin có thể được sử dụng để cải thiện hệ thống đang được kiểm thử, và qui trình phát triển và kiểm thử.

Kiểm thử có thể có các mục tiêu sau:
 • Tìm lỗi
 • Tăng độ tin cậy về mức chất lượng
 • Cung cấp thông tin để giúp đưa ra quyết định
 • Ngăn ngừa lỗi
Đề cương ISTQB 2018
Đối với bất kỳ dự án nào, mục tiêu kiểm thử có thể bao gồm:
 • Để đánh giá các tạo phẩm như tài liệu yêu cầu, câu chuyện người dùng (user story), tài liệu thiết kế, và mã nguồn
 • Để xác minh xem mọi yêu cầu đưa ra có được đáp ứng hay chưa
 • Để xác nhận xem đối tượng kiểm thử đã hoàn thành chưa và có hoạt động như người dùng và các bên liên quan khác mong đợi hay không
 • Để xây dựng niềm tin vào mức độ chất lượng của đối tượng được kiểm thử
 • Để ngăn ngừa lỗi
 • Để tìm hỏng hóc (failures) và lỗi (defects)
 • Để cung cấp thông tin đầy đủ cho các bên liên quan, để cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt, đặc biệt là về mức chất lượng của đối tượng đang được kiểm thử
 • Để giảm rủi ro về chất lượng phần mềm không thích hợp (ví dụ: lỗi không được phát hiện trước đó đã xảy ra trong quá trình phần mềm hoạt động)
 • Tuân thủ các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn của nhà chức trách, pháp lý hoặc hợp đồng, và / hoặc để xác minh sự tuân thủ của đối tượng đang được kiểm thử so với các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn phải tuân theo
Xem thêm so sánh Bảy (7) nguyên tắc kiểm thử phần mềm giữa istqb 2011 và istqb 2018cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Re: So sánh ISTQB 2011 và ISTQB 2018: mục tiêu kiểm thử

Post by cuhavp »

Thanks @tvn rất rõ ràng và chi tiết, nếu được có thể cho mình thêm thông tin về các mục khác nhu automation, Performance :D :D :D :Dtvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: So sánh ISTQB 2011 và ISTQB 2018: mục tiêu kiểm thử

Post by tvn »

cuhavp wrote:
Mon 21 Jan, 2019 10:27 am
Thanks @tvn rất rõ ràng và chi tiết, nếu được có thể cho mình thêm thông tin về các mục khác nhu automation, Performance :D :D :D :D
Sẽ cập nhật sớm nha cuhavp.Post Reply

Return to “ISTQB Certificate - Chứng chỉ ISTQB”