Luyện tập với Java: So sánh ngày với Java

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Luyện tập với Java: So sánh ngày với Java

Post by cuhavp »

Trong quá trình viết test automation, chắc hẳn bạn sẽ gặp trường hợp cần kiểm tra so sánh giá trị liên quan tới ngày tháng năm.
Java cũng hỗ trợ phương thức giúp mình chuyển đổi từ các chuỗi thành định dạng ngày tháng năm.
Dưới đây là một số ví dụ:

1. Date.compareTo()

Code: Select all

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class TestDate {

  public static void main(String[] args) throws ParseException {

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    Date date1 = sdf.parse("2009-12-31");
    Date date2 = sdf.parse("2010-01-31");

    System.out.println("date1 : " + sdf.format(date1));
    System.out.println("date2 : " + sdf.format(date2));

    if (date1.compareTo(date2) > 0) {
      System.out.println("Date1 is after Date2");
    } else if (date1.compareTo(date2) < 0) {
      System.out.println("Date1 is before Date2");
    } else if (date1.compareTo(date2) == 0) {
      System.out.println("Date1 is equal to Date2");
    } else {
      System.out.println("How to get here?");
    }

  }

}
2. Date.before(), Date.after() and Date.equals()

Code: Select all

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class TestDate2 {

  public static void main(String[] args) throws ParseException {

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    Date date1 = sdf.parse("2009-12-31");
    Date date2 = sdf.parse("2010-01-31");

    System.out.println("date1 : " + sdf.format(date1));
    System.out.println("date2 : " + sdf.format(date2));
    
    if (date1.after(date2)) {
      System.out.println("Date1 is after Date2");
    }

    if (date1.before(date2)) {
      System.out.println("Date1 is before Date2");
    }

    if (date1.equals(date2)) {
      System.out.println("Date1 is equal Date2");
    }

  }

}

3. Calender.before(), Calender.after() and Calender.equals()

Code: Select all

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;

public class TestDate3 {

  public static void main(String[] args) throws ParseException {

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    Date date1 = sdf.parse("2009-12-31");
    Date date2 = sdf.parse("2010-01-31");

    System.out.println("date1 : " + sdf.format(date1));
    System.out.println("date2 : " + sdf.format(date2));

    Calendar cal1 = Calendar.getInstance();
    Calendar cal2 = Calendar.getInstance();
    cal1.setTime(date1);
    cal2.setTime(date2);

    if (cal1.after(cal2)) {
      System.out.println("Date1 is after Date2");
    }

    if (cal1.before(cal2)) {
      System.out.println("Date1 is before Date2");
    }

    if (cal1.equals(cal2)) {
      System.out.println("Date1 is equal Date2");
    }
  }

}

4. Java 8

Code: Select all

import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class TestDate4 {

  public static void main(String[] args) {

    DateTimeFormatter sdf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd");
    LocalDate date1 = LocalDate.of(2009, 12, 31);
    LocalDate date2 = LocalDate.of(2010, 01, 31);

    System.out.println("date1 : " + sdf.format(date1));
    System.out.println("date2 : " + sdf.format(date2));

    System.out.println("Is...");
    if (date1.isAfter(date2)) {
      System.out.println("Date1 is after Date2");
    }

    if (date1.isBefore(date2)) {
      System.out.println("Date1 is before Date2");
    }

    if (date1.isEqual(date2)) {
      System.out.println("Date1 is equal Date2");
    }

    System.out.println("CompareTo...");
    if (date1.compareTo(date2) > 0) {

      System.out.println("Date1 is after Date2");

    } else if (date1.compareTo(date2) < 0) {

      System.out.println("Date1 is before Date2");

    } else if (date1.compareTo(date2) == 0) {

      System.out.println("Date1 is equal to Date2");

    } else {

      System.out.println("How to get here?");

    }
  }

}Post Reply

Return to “Java for Testers”